Actueel

Mogelijke nieuwe invulling Wijkpost Rietmeen

Een mooi voorbeeld van burgerinitiatief

Zoals velen van u weten, zal de gemeentelijke wijkpost gelegen aan de Rietmeen in de wijk Stadsweiden op termijn worden verplaatst naar een nieuwe locatie binnen de gemeente Harderwijk (Gelreweg). Hierbij komt het terrein Rietmeen vrij voor andere doeleinden. De gemeente Harderwijk heeft nog geen vastomlijnde plannen voor dit vrijkomend stuk terrein gelegen in Stadsweiden, op de grens met de wijk Drielanden. Het wijkplatform Stadsweiden had daar echter wèl ideeën over.

Vanwege de ligging op de grens tussen Stadsweiden en Drielanden heeft de voorzitter van het wijkplatform Stadsweiden aan de wijkvereniging Drielanden gevraagd om mee te denken over de invulling van dat op termijn vrijkomende terrein. De wijkvereniging is graag op deze uitnodiging ingegaan omdat het naar onze mening ook kansen biedt voor bewoners, scholen en instellingen van de wijk Drielanden.

Het terrein van de wijkpost Rietmeen is groot genoeg om diverse activiteiten mogelijk te maken voor alle leeftijdscategorieën.

Om ideeën te ontwikkelen en om te zetten naar concretere plannen , is een werkgroep opgericht waarin zeer betrokken bewoners van Stadsweiden en Drielanden hebben plaatsgenomen.

Belangrijke thema’s die bij de ontwikkeling van het conceptplan een rol spelen zijn educatie, duurzaamheid, groenontwikkeling, talentontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling, burgerschap. Overigens geen limitatieve opsomming.

De werkgroep heeft zich bij het ontwikkelen van dit conceptplan niet laten remmen door enige wet- en regelgeving. Alle mogelijke ideeën, passend binnen de thema’s, zijn in kaart gebracht en waar mogelijk in het plan verwerkt.

Het plan is op 12 september jongstleden door de werkgroep gepresenteerd aan de raadsleden van de Commissie Ruimte van de gemeente Harderwijk. Met het presenteren van dit plan heeft de werkgroep de hoop dat zowel de Commissie Ruimte als de Gemeenteraad van Harderwijk de plannen zullen onderschrijven en ondersteunen op het moment dat er over de nieuwe invulling van het “terrein Rietmeen” door B & W een besluit moet worden genomen.

Het is overigens vermeldenswaard dat het plan op elke andere geschikte locatie kan worden gerealiseerd. Dit met het oog op de huidige tijd waarbij vele stukken grond in vooral Drielanden voorlopig (nog) niet bebouwd worden of inmiddels reeds de bestemming “groenvoorziening” hebben.
Vanwege de locatie en aanwezige infrastructuur geniet de locatie Rietmeen een absolute voorkeur, maar is voor dit plan geen “showstopper”.

Impressie en reacties
Om een impressie te krijgen van het plan, kunt u de presentatie teruglezen via volgende link : (“Project Rietmeen, een initiatief van burgers”)

Heeft u vragen of suggestie; denkt u dat uw school of instelling hier belang bij heeft of wil participeren; wilt u meewerken of denken, dan kunt u een reactie sturen naar voorzitter@wijkverenigingdrielanden.nl