Gemeente overleg

Uit het Gemeentelijk Overleg

7 Maart 2017

Op 7 maart heeft de wijkvereniging Drielanden een overleg met de gemeente gehad. Dit vond plaats op de Gemeentewerf aan de Graaf Ottlaan, tegenover de ingang van het AZC, omdat het Gemeentehuis van Harderwijk verbouwd wordt.

Namens de wijkvereniging waren Roy Abels, Jan Dur en Ronald van der Wal aanwezig. Namens de Gemeente de wijkmager, Marcel van den Ende en de wijkbeheerder Jeroen Assen. Verder waren er nog vertegenwoordigers van Stadstoezicht, Zorgdat en de VVD Harderwijk-Hierden aangeschoven.

Er is gesproken over het 1 jarig jubileum van de Rietmeen.

De stijging van het aantal klachten dat bij Snel Herstel binnen komt.  Onduidelijk is of de oorzaak komt doordat er meer klachten zijn of dat de bereikbaarheid is toegenomen.

Aan de Borgerhout is op initiatief van bewoners een speeltuin gerealiseerd met speeltoestellen voor de kleinsten (3-6 jaar).

In het Muziekpark zijn behalve 14 nieuwe bomen ook een drinkwaterpunt gerealiseerd.
En tot slot gaf de gemeente aan dat er aan een nieuwe “honden folder” gewerkt wordt.

Op 10 januari is er in het wijkontmoetingscentrum een inloopavond geweest waarbij de gemeente voorlichting heeft gegeven over de verandering van Parkeerplaats P1. De heer van der Veen van de gemeente stuurt dit project aan en heeft tal van bemerkingen van bewoners genoteerd en deze worden zo mogelijk verwerkt. Voorbeeld hiervan is de rijrichting op de parkeerplaats. Terugkoppeling met betrokken partijen zal worden uitgevoerd door de gemeente (evt. door tussenkomst van de wijkvereniging).

Het braakliggende terrein aan het Rappad is ingezaaid en er zijn inmiddels ook doeltjes van natuurlijk materiaal geplaatst.

Aan de Tubadreef is een bewoner die een volleybalnet wil beheren. Het net en de palen kunnen worden aangeschaft. Plaatsing in overleg met de gemeente.

Als laatste werd er gesproken over  de auto inbraken in de wijk Drielanden. Op 6 maart is er in mfc De Bogen een bijeenkomst geweest met de beheerders van de WhatsApp groepen uit onze wijk, de politie, de wijkvereniging en de Burgemeester. Op deze bijeenkomst zijn alle aanwezigen overtuigd van de prioriteit die de gemeente/politie hier in zijn algemeenheid aan geeft en men staat achter de gemeente om het belang van aansluiting door bewoners bij de WhatsApp groepen nadrukkelijk onder de aandacht van de bewoners te brengen. De burgemeester zal een brief doen uitgaan aan alle bewoners van Harderwijk om hier de nodige aandacht voor te vragen.

Ronald van der Wal.
Secretaris

Uit het Gemeentelijk Overleg

19 nov 2013 & 14 jan 2014

In het overleg van 19 november 2013 en 14 januari 2014 zijn de volgende meest relevante zaken aan de orde geweest en besproken:

Ontmoetingsplek jongeren
Er is nog steeds intensief contact tussen Marcel van den Ende, wijkmanager en Lennart v/d Vegt, jongerenwerker. Het contact met de jongeren doelgroep verloopt echter stroef. Er is weinig interesse bij de jongeren om aan dit project deel te nemen en om samen naar een acceptabele oplossing te zoeken. Weinig reacties en weinig inbreng. Momenteel ligt er een idee om bij het basketbalveldje omgeving Drielandendreef een ontmoetingsplek in te richten.
Deze plek zou mogelijk een z.g. wifi-spot (met beperkte reikwijdte) kunnen krijgen waarbij CAI Harderwijk een mogelijke sponsor zou kunnen zijn. De reacties van de doelgroep zijn echter nihil en de vraag doet zich nu voor of men op de ingeslagen weg verder moet of naar een andere aanpak toegaat.
Alle betrokken partijen zijn het er in ieder geval over eens dat zonder overleg en inbreng van de doelgroep jongeren, het allemaal zomaar vergeefse moeite kan zijn.

Het grasveldje oude locatie (nood) C1000
Dit grasveldje zal komend voorjaar worden "ingemaaid" zodat de wijk er weer een "glad" voetbalveld c.q. trapveld bij heeft.

De wijkvereniging heeft tevens gevraagd om het plaatsen van doeltjes in een meer natuurlijke stijl, zoals er ook al één is geplaatst in het Sprengpark. Wijkmanager Marcel van den Ende en wijkbeheerder Jeroen Assen nemen dit mee en staan niet onwelwillend tegenover dit idee. De wijkvereniging zal e.e.a. verder meenemen in haar begroting voor de bijdrage vanuit de "pot" wijkgericht werken / wijkaanpak.

Trimparcours met fitnesstoestellen
Inmiddels is een mooi en uniek trimparcours met buiten fitnesstoestellen gerealiseerd. De officiële opening laat nog even op zich wachten, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Wat nog gerealiseerd moet worden, zijn bewijzeringsbordjes om de loop van het parcours aan te geven. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van een te downloaden plattegrond / route via de website van de wijkvereniging.

30 km zone Tonselsedreef
17 oktober 2013 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen gemeentevertegenwoordigers, bestuur wijkvereniging, vertegenwoordiger van CBS De Triangel en bewoners van de Tonselsedreef 1 t/m 83. Onderwerp van gesprek was de wens om het laatste deel van de Tonselsedreef neerwaarts af te waarderen naar een 30km zone; om ook van dit laatste deel een veilige straat voor kinderen, fietsers en overige voetgangers te laten zijn.
Het resultaat is dat er momenteel alsnog door de gemeente een plan is ontwikkeld om een aantal snelheid remmende maatregelen te plaatsen en zo mogelijk ook dat laatste deel van de Tonselsedreef af te waarderen naar een 30km zone. Het plan is voor intern (gemeente) beraadt gereed, maar is nog niet ter inzage vrijgegeven. Op korte termijn zal de wijkvereniging worden geïnformeerd.

Opening nieuwe brug Sprengpark
Op 27 november 2013 is de nieuwe brug in het Sprengpark geopend en in gebruik genomen. Hierover heeft u al kunnen lezen in onze laatste nieuwsbrief van december 2013. De officiële opening werd georganiseerd door de wijkvereniging waarbij klassen van OBS De Bogen en CBS Het Startblok hebben deelgenomen. De prijsvraag voor een passende en mooie naam voor deze brug was ook een succes. De gemeente heeft de wijkvereniging haar complimenten gegeven voor de wijze waarop e.e.a. is uitgevoerd.

Permanente oplossing voor groenvoorziening Triasplein
Bestuur en heel veel bewoners van onze wijk vinden het Triasplein wat aan de kale kant waar het de groenvoorziening betreft. Afgelopen jaar heeft de wijkvereniging in samenwerking met de gemeente bij wijze van proef plantenbakken laten plaatsen. Rondom Triasplein en bij de hoofdingang van het winkelcentrum. Hier zijn heel veel positieve reacties op ontvangen van zowel omwonenden als ook van de incidentele bezoeker.
In vervolg hierop zijn we nu, samen met de gemeente op zoek naar een permanente oplossing zodat het Triasplein en de hoofdingang van het winkelcentrum worden opgefrist met wat meer kleur en fleur.
De oplossing wordt momenteel gezocht in grote gekleurde bloembakken (brengen op zich dan al kleur op het plein) die in overleg met de gemeente ook eenmalig worden gevuld met vaste planten. Daarna zal aan de winkeliers(vereniging) worden gevraagd deze bloembakken verder te onderhouden (water geven etc.) en wanneer nodig ook weer te voorzien van nieuwe beplanting.
Gesprekken met de gemeente zijn gaande.