Uit de Wijk

Wijkschouw Drielanden 2017

Op dinsdag 11 april vond de jaarlijkse wijkschouw voor de wijk Drielanden plaats.
Naast de diverse vertegenwoordigers van organisaties waren ook de wijkbeheerder en de wijkmanager aanwezig. Na een ontvangst in de tuinzaal van café Alleman ging het gezelschap per fiets langs de diverse punten welke waren aangegeven door de wijkbewoners. Uiteraard waren er de nodige opmerkingen gekomen over hondenpoep en zwerfvuil met name bij de vier basisscholen. Dit is aangekaart bij de Gemeente. Andere punten waren bijvoorbeeld de aarden wal op het voormalige terrein van de nood C1000 aan de Westermeenweg / Rappad. Deze aarden wal mist nog wat begroeiing en wordt als speelplaats gebruikt. De bewoners van de
ernaast gelegen appartementen maken zich daar zorgen over.

Het basketbalveld aan de Drielandendreef maakt een verwaarloosde indruk. De palen voor de basket worden opnieuw in cement gegoten en de gemeente gaat de scheur in de lengterichting van het veld (asfalt) repareren.  Ook zal het toenaderingspad opnieuw betegeld worden.

Verder waren er nog veiligheidspunten op de Horsterhout. Hier gaat de gemeente adequaat snoeien (of dat is reeds gedaan) waardoor er meer zicht is voor automobilisten. Ook wordt gekeken of op de kruising Horsterhout/Turfbergerhout de aanduiding 30 km zone naar de andere zijde van de kruising gebracht kan worden. Kostenverzwarend aspect hierbij is dat op het wegvlak ook aanduiding “zone” is aangebracht.

Er waren dit keer minder punten ingebracht dan de afgelopen jaren. Bewoners zijn kennelijk van mening dat de wijk er op zich goed bij staat. Er zijn natuurlijk altijd wel punten voor verbetering, maar de wijkvereniging heeft wel de indruk dat de gemeente zeer serieus omgaat met de (ook in het verleden) aangedragen opmerkingen voor verbetering of aanpassing.
Kanttekening is wel dat de bewoners van de wijk ook sneller zelf in actie kunnen komen door te bellen of te mailen naar Snel Herstel.

De wijkvereniging wil graag de voor de wijk van belang zijnde zaken bundelen/bezien en aanbieden aan de gemeente. Daarvoor is het echter zeer wenselijk dat de bewoners van de wijk Drielanden lid worden van de wijkvereniging zodat deze ook daadwerkelijk namens een (veel) grote(re) groep van bewoners praat/overlegd met de gemeente.

Ronald van der Wal

Wijkschouw Drielanden 2016

Op 12 april 2016 heeft de jaarlijkse wijkschouw Drielanden weer plaatsgevonden.
Een rondgang door de wijk met vertegenwoordigers van gemeente en diverse andere voor de wijk van belang zijnde instanties. Een rondgang die vooral bedoeld is om te kijken waar mogelijke verbeterpunten liggen op gebied van o.a. overlast, reinheid, veiligheid, aanzicht etc. Ook dit jaar hebben we bewoners in de gelegenheid gesteld hun opmerkingen en verbeterpunten aan te dragen, ook wanneer zij niet in staat waren om bij de wijkschouw zelf aanwezig te zijn.

We hebben ook dit keer weer heel veel “input” gekregen van wijkbewoners.
Teveel om op één middag langs te lopen/fietsen. Eerlijkheid gebied ons ook te melden dat een aantal zaken zijn teruggelegd bij de “melder”, omdat we van mening waren dat dit zaken betrof welke men zelf kan aankaarten via Snelherstel van de gemeente of via de wijkbeheerder dan wel wijkmanager. Het betrof geen zaken waar een wijkvereniging tussen hoeft te zitten.
Anderen hebben direct via mail antwoord gekregen of zijn door ons direct in contact gebracht met de terzake deskundige functionaris bij de gemeente.

Hoewel allen het erover eens waren dat Drielanden een mooie, groene, veilige en opgeruimde wijk is waar we trots op kunnen zijn, was iedereen het er ook over eens dat er zeker een aantal punten voor verbetering en/of aanpak waren welke het nader bekijken waard waren. Wat overbleef voor de rondgang door de wijk, leest u in het verslag welke u via gevoegde link kunt openen.

Klik hier om het verslag te lezen

 

Aanpassing Tonselsedreef gereed.

In juni/juli 2014 ging de Sallandse Wegenbouw bv aan het werk. De opzet was om de snelheid van het verkeer op de Tonselsedreef te verlagen. Dit moest dan uiteraard al voor de bocht met de Drielandendreef gebeuren. Er is een 30 km p/u zone gemaakt die al begint bij het nog te voltooien Muziekpad. (Dit pad zal overigens gelijk met de fietsbrug over de A28 gereed zijn) Er zijn verkeersdrempels gemaakt en de hoek van de bestaande drempels is verhoogd. De gehele Tonselsedreef is nu 30 km p/u zone.

De wijkvereniging dankt de bewoners van de Tonselsedreef voor hun geduld en inspraak en van de Gemeente de heren Hans van der Veen, Marcel van den Ende en Jeroen Assen.

Snelheidbeperkende maatregelen Tonselsedreef

Al heel lang is er door een flink aantal bewoners, wonend in het deel van de Tonselsedreef waar de maximum snelheid nog 50km/u is, geklaagd over te hard rijden. Vooral het feit dat veel schoolgaande kinderen deze straat oversteken, leidde tot grote zorg bij ouders en omringende bewoners. Het feit dat de nieuwe school naast basisschool Het Startblok binnenkort ook gereed zal zijn, zal een toename van het kruisende (fiets-)verkeer op gaan leveren. Kortom, tijd om deze situatie nogmaals te bespreken met de verantwoordelijke vertegenwoordigers bij de gemeente.

Op 17 oktober 2013 is op verzoek van de wijkvereniging een overleg geweest waarbij vertegenwoordigers van gemeente, leden van de wijkvereniging Drielanden en een zevental bewoners, woonachtig aan betreffende deel van de Tonselsedreef, aanwezig waren. Het waren vooral de bewoners die bij dit overleg de gelegenheid hebben gekregen hun opmerkingen te ventileren en hun ideeën en voorstellen op tafel te leggen.

De vertegenwoordigers van de gemeente hebben goed naar de wijkvereniging en de bewoners geluisterd. De vooral door de bewoners aangehaalde gevaarlijke situaties die op diverse plaatsen ontstaan en meest worden veroorzaakt door te hard rijden, heeft de vertegenwoordigers van de gemeente doen besluiten om de Tonselsedreef alsnog aan te gaan pakken.

De gemeente heeft op basis van de voorstellen van de bewoners een plan gemaakt, waarbij op diverse plaatsen snelheid-beperkende maatregelen worden geplaatst. Hierdoor wordt het tevens mogelijk om dit weggedeelte af te waarderen naar een 30km-zone.

Het blijft overigens een verantwoordelijkheid van de diverse bestuurders om het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Wellicht is het goed wanneer de wijkbewoners ook op dit gedeelte van de Tonselsedreef de snelheid nu al aanpassen en een maximum snelheid van 30km/u hanteren. Zo maken wij het als wijkbewoners direct een stukje veiliger en geven we meteen het goede voorbeeld. Op het moment dat we volgens de regels moeten deelnemen aan het verkeer, zijn wij er zelf alvast aan gewend!

Inmiddels zijn de verschillende noodzakelijke handelingen en werkzaamheden in een planning opgenomen, voor de komende maanden ziet deze er als volgt uit:

Week 23:
- Publicatie in Staatscourant en gemeentepagina op 4 juni
Week 27:
- Start werkzaamheden door Sallandse wegenbouw uit Haarle.
- De werkzaamheden zullen naar verwachting circa 2 weken in beslag nemen.

De wijkvereniging Drielanden, maar vooral de bewoners zijn blij met het bereikte resultaat, dat in goede samenwerking met de gemeente tot stand is gekomen.
Het wachten is nu op de realisatie zoals in de planning aangegeven. Nog even geduld dus!

Informatie Fietsburg A28

Via deze link komt u op de informatiepagina van de gemeente over de fietsbrug en treft u ook de link naar de presentatie van deze avond.

Wijkschouw 27 mei 2014 (Verslag)

Zoals bekend, is op 27 mei 2014 de jaarlijkse wijkschouw in de wijk Drielanden gehouden. Een dag waarop de wijkvereniging samen met vertegenwoordigers van gemeente, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, de wijkagent en bewoners de wijk in gaat om te bekijken waar verbeteringen gewenst zijn om het leefklimaat en de veiligheid in de wijk te verbeteren. Een mogelijkheid voor wijkbewoners ook, om eventuele wensen, klachten of andere opmerkingen bij de betreffende vertegenwoordigers onder de aandacht te kunnen brengen.

Ook dit jaar zijn er weer een aantal zaken door wijkbewoners aangedragen en in beschouwing genomen. Niet alle aangedragen zaken zijn in de wijkschouw meegenomen. Belanghebbenden zijn daarvan door de wijkvereniging op de hoogte gesteld. In het verslag, hier te bekijken, treft u de resultaten van de wijkschouw 2014 aan.

Harderwijk verbindt Talenten - ook in Drielanden

4 april 2014

Wil je wel eens iets anders, maar je weet niet wat? Genoeg ideeën, maar géén idee waar je moet beginnen? Kom dan naar HARDERWIJK verbindt TALENTEN!

Een geweldig initiatief voor jong en oud; voor jongeren en ouderen die tijd over hebben en iets willen gaan doen; niet weten hoe die tijd in te vullen of wel ideeën hebben, maar niet weten waar te beginnen. HARDERWIJK verbindt TALENTEN helpt je op weg en ondersteunt je. Activiteiten bedenken en organiseren; Coaching bij de ontdekking van je eigen talenten en kansen.

Elke dinsdagmiddag tussen 1 en 5 uur ‘smiddags in de kantine van voetbalvereniging Zwart-Wit ’63 aan de Parkweg 5 in Harderwijk
Mailen of bellen kan ook:
M: harderwijk@harderwijkverbindttalenten.nl
T: 06-53732441

Voor meer informatie klik hier of op het plaatje!

De wereld ligt aan je voeten, je hoeft alleen nog maar de eerste stap te zetten!

Kindersnuffelbeurs

8 maart 2014

Op zaterdag 8 maart 2014 zal er in de aula een kindersnuffelbeurs worden georganiseerd. Een beurs waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om uw gebruikte (of ongebruikte), nog in goede staat verkerende kinderkleding, speelgoed etc. te verkopen.

De Kindersnuffelbeurs wordt gehouden in de aula van MFC De Bogen, Triasplein 11, Harderwijk Drielanden.

Openingstijden: 10.00 – 14.00 uur
Plaats: MFC De Bogen, Triasplein 11, Harderwijk Drielanden
Kosten: € 10,00 per tafel
Organisatie: Yvonne Zijp en Sabine Evers Informatie: kindersnuffelbeurs@live.nl

De organisatie is in handen van Yvonne en Sabine en staat verder geheel los van de wijkvereniging Drielanden